۱۳۸۸ آذر ۵, پنجشنبه

افتتاح نمايشگاه دايمي چشم سوم

فردا جمعه پس از چاشت به مناسبت عيد سعيد قربان قرار است نمايشگاه دايمي مركز فوتوژورناليزم چشم سوم در كابل افتتاح گردد.
تبريك
مژدگاني بده اي دل كه دگر مطرب عشق
راه مستانه زد و چاره ي مخموري كرد

۱۳۸۸ آبان ۲۰, چهارشنبه

شهري باستاني بر فراز تپه

BAMIAN-GHOLGHOLA CITY

گرد و خاك

فردا قرار است(در دري)در كابل باز گشايي شود.(پيشا پيش تبريك)جو گير شديم و اين داستانك را پست كرديم.

پيرمرد چند بار بيني زد:خير خدايا.
جوان توف انداخت:پير خرفت.
دخترك چهره در هم كشيد:بي شعور.
پيرمرد بيني اش راخالي كرد:ببخشيد.
مرد تيز زد.بي اراده.گامهايش تند تر شدند.
زن جيغ زد:لوده بي فرهنگ.هرچي كردي چيزي نگفتم.خود را چي فكر كردي؟
پليس پسر جوان را در ميان گرد و غبار كنار جاده ي پر رفت و آمد دستبند زد و برد.
6/8/88
كابل- سركاريز