۱۳۹۱ شهریور ۲, پنجشنبه

زندان

اقیانوس آرام است
کشتی بی در و پیکر
و شکارچیٰ، گرگ آورده است
به آزادی می اندیشند
 مسافران کهکشان
ستاره جان، ستاره، آی ستاره
دریا چراغ ندارد
نوح هم کشتیوان نیست
و گرگ، آزادی را زوزه می کشد
در را نمی توان بست
در ژرفا شنا کن

اا