۱۳۹۱ دی ۷, پنجشنبه

I love you People

نه سیگرت
نه شراب
شیشه را رنگ مزن
نه چرس
نه چیلم
به غبار هم میالایش
آهای خواستنی ترین
اندکی آب بپاش
هزارتوی ذهن ما کاهگلیست