۱۳۹۲ فروردین ۳۱, شنبه

Iسنگینٰ و متفکر، قوی و دلاور
شیر دختر