۱۳۸۹ فروردین ۲۷, جمعه

ايران و آمريكا

: كاكا، آمريكا بدست؟
: نه. چرا رنگت پريده دختر جان؟
: خي چرا امروز در مدرسه به ما گفتند بگوييد مرگ بر آمريكا؟
: به اين بوده كه ايران و آمريكا قهر مي باشند.
: كاكا ما مرگ بر آمريكا نگفتم.
: چرا كاكا جان؟
: از خاطريكه دوست تو در آمريكاست.

اين نوشته واقعي وبر بنياد بخشي از خاطرات يك دوست فيلم سازم مي باشد.