۱۳۹۲ خرداد ۷, سه‌شنبه

همدلی از همزبانی بهترستEmpathy


ملت سازی در یک هفته، بزرگترین ارمغان چند تازه به دوران رسیده ی آگاه؛ چیزی که دولت در طول ده سال با همه ی کش و فش و یال و کوپالش و پشتوانه های عظیم مادی و معنوی داخلی و خارجی بدان دست نیافت.

هیچ نظری موجود نیست: