۱۳۸۸ مرداد ۱۴, چهارشنبه

كمي هيجان

زن جوان پس از چند دقيقه گفتگو و خندة مستانه با مرد، هيجان زده بلند شد و خرامان بسوي اطاق رفت. لحظاتي بعد دختر جواني كتاب بدست از اطاق برآمد. آرام و سر به زير. آشفته و رنگ پريده. رفت و كنار ديوار رو به رو نشست. مردي كه به فرش روي زمين چشم دوخته بود و با همة وجود گامهاي او را در ذهن با ضربات آرام انگشت برزمين مي شمرد بلند شد و پشت به او راه افتاد.
دختر مي كوشيد خود را با كتابش سرگرم كند اما خنده هاي زن و مرد اين اجازه را به او نمي دادند. صداها هر چه بلند تر مي شدند او آشفته تر مي شد. پس از لحظاتي آنها خاموش شدند. دختر اندكي آرام گرفت. اما اين آرامش ديري نپاييد. كنجكاوي او را از جايش بلند كرد و بسوي اطاق برد. نجواهايي از داخل به گوش مي رسيد. رنگ دختر پريده بود. آرام آرام آتشي در درونش زبانه كشيدواورا خم كرد. به سوراخ كليد دروازه چشمش را چسپاند. در سوراخ كليد، كليد بود.
**
زن جوان و درشت هيكلي خم شده بود و از داخل جعبه براي خود بادرنگ جدا مي كرد. دختر جواني كه در كنارش ايستاده بود كچالوهاي روي ميز را زير و رو مي نمود و در عين حال بادمب چشم او را زير نظر داشت؛ زن با وسواس بادرنگها را در دست مي گرفت. خيلي نرم آنها را مي فشرد و به اندازه آنها دقت ميكرد. كمي بزرگ، كمي كلفت و تازه.
: خانم شما چقدر كچالو مي خواهيد؟
دختر جوان به خود آمد. شرمنده شد و نگاهش را از زن برگرفت: يك چارك.
: اينكه يك سير است.
**
چند دختر جوان و سرخوش كنار گاري بادرنگ فروشي ايستادند و هر كدام به جدا كردن بادرنگ براي خود پرداختند. پسران جواني كه آنسوترك ايستاده بودند آنها را زير نظر داشتند.
همة دختر ها انتخاب خود را كردند و مشغول خوردن و گپ زدن شدند؛ جز يكي. تو گويي او بدنبال چيز ديگري مي گشت. بالاخره پس از زير و رو كردن چندين بادرنگ چشمانش برقي زدند. يك آن دهانش بازماند: آه، چقدر زيبا. زود آنرا برداشت. سرد بود. نه بزرگ، نه كوچك، نه كلفت نه باريك، با گلي زرد رنگ بر سر. آرام فشردش. تيرينجه بود: تازة تازه است.
سر سري ان را آب كشيد. سپس سرش را به بيني نزديك كرد و با نفسي عميق آنرا بوييد. بوي گل به او نشاط بخشيد. لبخندي موذيانه تند از روي لبانش گذشت. مست شد. آنرا پوست ناكنده به دهان برد با عصبيتي خاص و تمركزي بالا: قرچ. اولين، دومين، سومين؛ كم كم بادرنگ تمام مي شد كه خندهاي بلند چند پسر جوان او را به خود آورد.

هیچ نظری موجود نیست: